​Rådgivning og løsninger indenfor

Budget, forecast og Business Intelligence

Jedox Kommune​

Komunal budgetopfølgning

Jedox Kommune er en færdig udviklet 2 vejs budget og BI platform som inden for uger kan implementeres hos en kommune.

Er en standard løsning til kommuner der automatiserer kommunens koncern budget proces, som skal foregår hver måned. Det er en standard hovedparten af løsning kan genbruges hos kommuner. Efter uddannelse af kommunens medarbejdere, giver løsningen mulighed for at kommunens medarbejdere selv kan supportere og videre udvikle løsningen.

Løsningsmodulet kan nemt og enkelt integreres i kommunes øvrige IT systemer.

Koncern Budgetopfølgning tilbyder vi pt. for kr. 500.000 inklusive installation og software til 25 brugere. Brancheløsningen giver mulighed for at digitalisere budgetopfølgningsprocessen mellem koncern økonomi og center niveau i fagområderne – all inclusive. Kommunen uddannes til at kunne servicere og udbygge løsningen efter Jedox self-service brugerinterface til forretningsbrugere.

Jedox Kommune indeholder som standard budgetopfølgningsproces inklusive tekst, tal og godkendelsesproces mellem koncernøkonomi og centerchef i fagområdet. Kan udvides til at inkludere detail budgetopfølgning til de enkelte budgetansvarlig i fagområdet.​

Kommunal anlægs- og likviditetsstyring - KAL

Digital understøttelse af styring, 2-vejs arbejdsgange med tekst og tal – effektiviser/eliminér tunge og manuelle Excel opgaver. I samarbejde med Glostrup Kommune, har vi udviklet et digitalt og processtyrende kommune-modul til anlægs- og likviditetsstyring - KAL.

Effektiviser tunge og manuelle Excel opgaver

I et samarbejde med Glostrup Kommune har vi udviklet et kommunalt modul til at understøtte den interne styring af en kommunes anlæg. Modulet henter automatisk økonomidata og en digital-proces understøtter og guider projektlederne i den løbende opfølgning og indtastning af budgettal og kommentarer til de mange anlægsprojekter som kommunen administrerer.

Modulet sørger for at styre i forhold til projektleder ansvaret og ejerskab, således at projektet ikke falder mellem 2 stole. Modulet hjælper med at udpege og følge op på den ansvarlige organisation og projektleder/ejer samt forbedrer kvaliteten i den løbende opfølgning på de mange projekter.

Budgetopfølgning

Der foretages opfølgning i forbindelse med den de store budgetopfølgninger på driftsområdet. Anlægsopfølgningen tager udgangspunkt i kvartalerne og forbruget opgøres pr. 31. marts og 30. september.

Regnskab

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil der være endnu en gennemgang, hvor projektlederne skal tage stilling til, hvor meget der skal søges overført til næste budgetår som tidsmæssige forskydninger.

Arbejdsgang

1. CØS frigiver budgetopfølgningen og der sendes automatiske en advir til centrene/projektlederne.

2. Projektlederne indtaster oplysninger i KAL modul - kun felter med gult skal udfyldes.

 • Projektleder
 • Fase
 • Forventet forbrug
 • Kommentarer

De øvrige oplysninger kommer automatisk fra økonomisystem. Når alle oplysninger er indtastet, skal der trykkes gem og aflever og der sendes en advisering til CØS.

3. CØS gennemgår oplysninger og godkender indtastninger og kommentarer på de enkelte anlægsprojekter. Hvis der mangler oplysninger vil projektet blive afvist og projektleder modtager en advisering så projektlederen kan tilrette budgetopfølgningen

4. Alle indtastninger opsamles og konsolideres automatisk, både tekst og tal. CØS udarbejder afsnit til budgetopfølgningen på baggrund af projektledernes tilbagemeldinger.

Udfordringer hos Glostrup Kommune

Glostrup Kommune har gennem en årrække anvendt et eget udviklet Excel ark til styring af anlægs- og likviditetsstyring. Arket fungerede men havde en række mangler:

 • Manglede overblik og brugervenlighed
 • Kun adgang for een bruger ad gangen – skabte flaskehalse
 • Manglende engagement/ejerskab
 • Mangelfuld stillingtagen og manglende kvalitet i opfølgning
 • ”Det skal bare overstås” holdning
 • Manuel indlæsning af økonomi data
 • Fejl i indtastninger
 • Vanskeligt at konsolidere mange regneark
 • Vanskeligt at validere og tilrette ved fejl og ændringer
 • Manuelt og tidskrævende arbejde

Fordele med Kommunal anlægs- og likviditetsstyring KAL​​

 • Digital og automatiseret understøttelse af arbejdsgange
 • Automatisk konsolidering af alle indtastninger
 • Ændringer i tal og forklaringer arkiveres i samme version, alt historik gemmes samlet
 • Projektleder processeres gennem opfølgningen og guides til bedre kvalitet i indtastninger og forklaringer
 • Den samlede opfølgning godkendes af projektleder inden aflevering
 • Overblik over hele processen (hvor langt er projektlederne) vises grafiske (status monitor)
 • Bedre styring af og kvalitet i processen
 • Mulighed for analyse og rapportering til organisationen
 • Mulighed for at ledelsesinformation og Dashboards til ledere/direktionen
 • Hurtigere leveringstid, højere kvalitet, bedre kontrol og begrænset administration

Priser på Kommunal Anlægs- og likviditet styring KAL

KAL modul inkl. 10 projektleder licenser koster kr. 87.930,00 Der til kommer installation ved opsætning af løsning hos kommunen. KAL prisen er pr. år og ekskl. moms.​​

Qbit - Business Intelligence

CVR: 36411155 • Visionhouse • Lyskær 8 • 2730 Herlev • Tlf.: 22 26 41 61qbit@qbit.dk