​Rådgivning og løsninger indenfor

Budget, forecast og Business Intelligence

Jedox stat​

Enden på Excel kaos i Staten med Jedox Stat.

Det er med stor glæde, at QBIT nu kan præsentere budgetværktøjet Jedox STAT, der gør en ende på Excel kaos i den statslige budgetproces, uden at brugerne behøver at forlade det kendte Excel miljø.

Jedox STAT er en brancheløsning der samler budgetprocessen for en institution eller et ministerområde i et fælles system, skræddersyet til at håndtere de nye krav indenfor statslig budgettering og økonomistyring.

Jedox STAT kan integreres med alle de datakilder, som for nærværende anvendes indenfor de statslige institutioner uanset på hvilken platform disse datakilder er placeret.​

Visionen er at tilbyde et standardværktøj:œ der samler budgetopgaven- og processer i et fælles værktøj på tværs af afdelinger og institutioner.

œmed et kendt brugerinterface og funktionalitet, hvor brugere kan tilpasse og videreudvikle institutionsspecifikke løsninger uden leverandørens indblanding. œ der er nemt og billigt at implementere og simpelt at vedligeholde og drifte.

Jedox STAT er integreret med Moderniseringsstyrelsens økonomisystemplatform (se figur). Via Jedox ETL modul hentes data automatisk fra ØSLDV (forbrug, konti, dimensioner, SLS data) og SKS (FL nummerstruktur) og budgetposter kan indlæses i Navision STAT via GIS.

Dimensionsstrukturen er konstrueret til at rumme et helt ministerområde under én samlet løsning, men man kan også starte med en enkelt institution og herefter skalere op. Løsningen er konstrueret til nemt at håndtere ressortomlægninger og nummerstrukturændringer samt fleksibelt at understøtte forskellige brugeres behov for datavisning-, indtastning og konsolidering.>​

Kuberne er p.t. konstrueret til at understøtte arbejdet med:

1. Udarbejdelse af finanslov.

2. Opfølgning på finanslov (rammeredegørelser) samt TB.

3. Interne budgetter i den enkelte institution.

4. Tilsagnsstyring.

De indbyggede workflows og formularer understøtter de gældende finanslovs- og budgetinstrukser fra Moderniseringsstyrelsen.

Med den indbyggede Statusmonitor er det muligt for de budgetansvarlige at overvåge fremdriften i budgetprocesserne, på både overordnet og detaljeret niveau, hvilket endvidere kan understøttes af e-mail funktionalitet. Jedox STAT er integeret med Word og PowerPoint, således at tekst og tal kan samkøres og sikre en integreret og let rapportering.

Jedox STAT opgraderes i takt med udviklingen af nye kuber (investeringsbudgetter, lønprognoser, etc.) der kan anvendes bredt i markedet. Det vil sige, at alle statslige kunder får gavn af udviklingen, hvilket også er med til at minimere vedligeholdelsesomkostningerne.

For den enkelte institution opnås den største effektiviseringsgevinst når løsningen udvides til også at omfatte den interne budget proces.

Der er i løsningen taget højde for at den enkelte institution har individuelle behov som skal tilgodeses via en særtilpasning. Derved kan man opnå fuldstændig integration mellem intern og ekstern budgettering, og derved spare mange ressourcer internt på manuel integration af de to opgaver.​

Download vores Jedox Stat brochure

The Israel State​

When Finance Minister Kahlon introduced the Numerator system to the ministers, Prime Minister Netanyahu said it was

“a revolutionary system which will affect the management of the Israeli economy. With this technology, in two years Israel will have no need for budget cuts.”

Qbit - Business Intelligence

CVR: 36411155 • Visionhouse • Lyskær 8 • 2730 Herlev • Tlf.: 22 26 41 61qbit@qbit.dk