​Rådgivning og løsninger indenfor

Budget, forecast og Business Intelligence

​Offentlige Sektor

Brancheløsninger

Qbit leverer brancheløsninger til den offentlige sektor. For at sikre at løsninger kan genbruges der hvor det offentlige har en række standard processer og fælles IT struktur. Dette er med til at sikre en hurtig levering og til en konkurrencedygtig pris.

 • JedoxSTAT
 • JedoxKommune
 • JedoxSkole​

​Projektløsninger

Eksperter i offentlig styring, med erfaring i digitalisering og effektivisering af økonomistyringen i kommuner, regioner og Staten gennem 15 år, erfaring som anvendes til at levere individuelle projekter i henhold til kunders kravspecifikationer.

I ”skyen”

Jedox løsnninger til den offentlige sektor, kan leveres som i cloud løsninger indeholdt den nødvendige sikkerhed i forhold til behandling af personfølsomme data.

Kommunerne

Kommuner har i endnu højere grad fokus på at udnytte de effektiviseringsmuligheder som IT kan tilbyde. Et interessant område er at automatisere og effektivisere manuelle arbejdsgange for derved at frigive ressourcer, højne kvaliteten samt øge arbejdsglæden.

Områder som med fordel og med en god business case kan digitaliseres;

 • Budgetstyring m. simulering og prognose
 • Effekt og politisk målstyring
 • Månedsrapportering direktion/politisk udvalg
 • FLIS integration og præsentation
 • 2-vejs Ledelsesinformation (data ind /data ud)
 • 2-vejs Leder/politikerportaler
 • Adgang til kommunes datakilder og datavarehus
 • Tilfredshedsundersøgelser og kvalitetsmålinger
 • Adgang til kommunes datakilder
 • Adgang til data fra de sociale medier (Big data)
 • Eliminering af kommunens ”Excel kaos”
 • Self Service – egen produktion og uafhængighed

Regionerne

På samme måde som kommunerne, har Regionerne i høj grad fokus på at udnytte de effektiviseringsmuligheder som IT kan tilbyde. Et interessant område er at automatisere og effektivisere manuelle arbejdsgange for derved at frigive ressourcer, højne kvaliteten samt øge arbejdsglæden.

Budgetstyring m. simulering og prognose

Effekt og politisk målstyring

Månedsrapportering direktion/politisk udvalg

2-vejs Ledelsesinformation (data ind /data ud)

2-vejs Leder/direktionsportaler

Adgang til kommunes datakilder og datavarehus

Tilfredshedsundersøgelser og kvalitetsmålinger

Adgang til kommunes datakilder

Adgang til data fra de sociale medier (Big data)

Eliminering af”Excel kaos”

Self Service – egen produktion og uafhængighed​

​Staten

Staten kan med fordel og med en god business case, gør en ende på Excel kaos og samle budgetopgaven og processer i et fælles værkhøj på tværs af afdelinger og institutioner.

 • Med et kendt brugerinterface og funktionalitet, hvor brugere kan tilpasse og videreudvikle institutionsspecifikke løsninger uden leverandørens indblanding.
 • Der er nemt og billigt i implementering, vedligehold og drift.

Jedox STAT er integreret med Moderniseringsstyrelsens økonomisystemplatform (se figur). Via Jedox ETL modul hentes data automatisk fra ØSLDV (forbrug, konti, dimensioner, SLS data) og SKS (FL nummerstruktur) og budgetposter kan indlæses i Navision STAT via GIS.

Dimensionsstrukturen er konstrueret til at rumme et helt ministerområde under én samlet løsning, men man kan også starte med en enkelt institution og herefter skalere op. Konstrueret til nemt at håndtere ressortomlægninger og nummerstrukturændringer samt fleksibelt understøtte forskellige brugeres behov for datavisning-, indtastning og konsolidering.

Kuberne er p.t. konstrueret til at understøtte arbejdet med:

1) Udarbejdelse af finanslov.

2) Opfølgning på finanslov (rammeredegørelser) samt TB.

3) Interne budgetter i den enkelte institution.

4) Tilsagnsstyring.

De indbyggede workflows og formularer understøtter de gældende finanslovs- og budgetinstrukser fra Moderniseringsstyrelsen. Med den indbyggede Statusmonitor er det muligt for de budgetansvarlige at overvåge fremdriften i budgetprocesserne, på både overordnet og detaljeret niveau, hvilket kan understøttes af e-mail funktionalitet. Jedox STAT er integeret med Word og PowerPoint, således at tekst og tal kan samkøres og sikrer en integreret og let rapportering.

Jedox STAT opgraderes i takt med udviklingen af nye kuber (investeringsbudgetter, lønprognoser, etc.) der kan anvendes bredt i markedet. Det vil sige, at alle statslige kunder får gavn af udviklingen, hvilket også er med til at minimere vedligeholdelsesomkostningerne.

For den enkelte institution opnås den største effektiviseringsgevinst når løsningen udvides til også at omfatte interne budget proces. Der er i løsningen taget højde for at den enkelte institution har individuelle behov som skal tilgodeses via en særtilpasning. Derved kan man opnå fuldstændig integration mellem intern og ekstern budgettering, og derved spare mange ressourcer internt.

Qbit - Business Intelligence

CVR: 36411155 • Visionhouse • Lyskær 8 • 2730 Herlev • Tlf.: 22 26 41 61qbit@qbit.dk